Мања слова Већа слова РСС

Приватне геодетске организације

Законом о државном премјеру и катастру непокретности („Сл.лист РЦГ“ 29/07) чланом 186 је прописано да почев од 02. јуна 2008 године, геодетске радове који се односе на израду и одржавање премјера, основне геодетске радове, израду катастра водова обављају привредна друштва, друга правна лица и предузетници који су регистровани за извођење ових радова и који имају лиценцу за рад (геодетске организације) на начин и под условима утврђеним Законом о државном премјеру и катастру непокретности (члан 6 став 4).

Члан 159 Законом о државном премјеру и катастру непокретности ("Сл.лист ,ЦГ, бр. 029/07, Сл.лист ЦГ, бр. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17) геодетска организација којој је издата лиценца за извођење геодетских радова дужна је да врши геодетске радове на цјелокупној територији Црне Горе.

Списак геодетских организација регистрованих у Црној Гори:

Списак геодетских организација