Manja slova Veća slova RSS
>

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA – SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI

Datum objave: 18.11.2013 10:26 | Autor: Uprava za imovinu

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Uprava za imovinu Crne Gore na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje putničkih motornih vozila br.0201/4092 od 13.11.2013.godine, a na osnovu članova 30 i 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG”, broj 21/09 i 40/11), a u skladu sa 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Službeni List CG br. 44/10), objavljuje:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA – SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI.

Spisak vozila predviđenih za prodaju se može preuzeti sa portala Uprave za imovinu www.uzi.gov.me, ili u kancelariji broj 154 radnim danima od 18.11.2013 godine do 21.11.2013.godine u periodu od 10 do 12 časova.

Vozila se mogu pogledati 19. i 20.11.2013..godine u vremenskom periodu od 10h do 13h. Ponude se predaju u ul. Jovana Tomaševića br.2 (stara zgrada Vlade) u Plenarnoj sali na prizemlju u terminu od 09:00 do 12:00 časova, 21.11.2013. godine.

Javna licitacija obaviće se  21.11.2013. godine u prostorijama u ul. Jovana Tomaševića br.2 (stara zgrada Vlade) u Plenarnoj sali u 13:00 časova.

Ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

„Uprava za imovinu“

„ponuda za kupovinu vozila”

„ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda“

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

-       Redni broj  i registarsku tablicu vozila za koje je ponuđač zainteresovan,

-       ponuđena cijena izraženu u eurima,

-       tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

Sva vozila se prodaju u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.            

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila i isti će biti obavezni da iznos uplate u roku od 10 dana  od dana održane prodaje na žiro-račun prodavca br. 832-52006-58 Ministarstva finansija, prihodi od prodate imovine.

Učesnici na javnom nadmetanju su dužni da uz ponudu  dostave depozit u gotovini,  u prostorijama Uprave za imovinu, Plenarna sala,  u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti vozila. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najvećom depozit neće biti vraćen.

Ukoliko za jedno vozilo pristignu dvije ili više ponuda sa istim iznosom, ponuđači nakon otvaranja dostavljavljaju nove ponude, koje ne smiju biti manje od već ponuđenih.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje. 

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Rešenjem Uprave za imovinu Crne Gore.

Kontakt osoba:Bajko Vučićević

Kontakt telefon: 067 212 686.

Zvati radnim danima u perodu od 10h do 12h.

Spisak vozila možete preuzeti OVDJE.